Anh/chị cho hỏi phần mềm có cảnh báo kết quả ngoài giới hạn của phương pháp thử và trên phiếu trên quả tự động chuyển thành nhỏ hơn giới hạn của phương pháp thử?

Một phòng thí nghiệm có rất nhiều phương pháp thử được công nhận, ngoài ra, mỗi loại công nhận phương pháp thử có một giới hạn khác nhau. Do đó, phần mềm đã có tính năng cảnh báo kết quả ngoài khoảng của phương pháp thử và tự động chuyển kết quả này ra phiếu thành nhỏ hơn giới hạn của phương pháp thử.

 

Sidebar