Các bạn tư vấn môi trường cần lưu ý thay đổi căn cứ thực hiện trong báo cáo Quan trắc Môi trường định kỳ

Trong quá trình làm lại biểu mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ cho các đơn vị dùng phần mềm XaLab nhận thấy mục “căn cứ thực hiện” nhiều đơn vị gửi form mẫu cho mình thì không chỉnh sửa cập nhật thông tư mới. Điều này là một ‘LỖI SAI’ nhiều bạn hay gặp phải trong viết báo cáo vì phần này đa số được làm bằng cách ‘COPY’ từ các báo cáo trước.

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15/10/2017, do đó các bạn lưu ý cập nhật Thông tư này và bỏ các Thông tư sau do hết hiệu lực trong báo cáo Quan trắc Môi trường định kỳ:

  • Thông tư số 28/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn;
  •  Thông tư số 29/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa;
  • Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất;
  • Thông tư số 31/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước biển (bao gồm cả trầm tích đáy và sinh vật biển);
  •  Thông tư số 32/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc chất lượng nước mưa;
  • Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 2011của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất;
  • Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường;
  • Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải.

Một căn cứ thực hiện mẫu bên XaLab cập nhật cho các đơn vị sử dụng phần mềm như sau:

Báo cáo quan trắc môi trường [thoiGianQT] tại [tenKhachhang] được thực hiện dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

+ Luật Bảo vệ Môi trường số 05/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014;

+ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, và kế hoạch bảo vệ môi trường;

+ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

+ Thông tư 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Báo cáo hiện trạng môi trường, Bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường;

+ Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ tài Nguyên và Môi trường về Quy định Kỹ thuật Quan trắc Môi trường;

+ Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam từ năm 1998 đến nay;

+ Chương trình giám sát Môi trường tại [tenKhachhang].

Góp ý của bạn đọc vui lòng comment bên dưới hoặc gửi thư về địa chỉ: xalab.vn@gmail.com

 

Sidebar