Các thông tin quan trắc của quý trước và quý sau của cùng một công ty giống nhau, tôi có cần phải bóc tách lại không?

Bạn “KHÔNG’ cần phải bóc tách lại mà chỉ cần dùng tao thác ‘COPY’ đơn hàng rồi chỉnh sửa ngày quan trắc, ngày trả kết quả. Lưu ý, nhớ tích vào ô “áp cho tất cả các yêu cầu”.

Trong trường hợp, một số vị trí lấy mẫu có thay đổi về thông số quan trắc thì các bạn cần không quá 3 phút để làm thêm các bước trong hướng dẫn link này:  http://docs.xalab.vn/them-bot-chi-tieu-phan-tich-nhu-nao/

Sidebar