Cài đặt tiếng ồn theo Nghị định 44/CP/2016

Theo QCVN 24-BYT/2016, Tiếng ồn gồm có 2 loại là tiếng ồn tương đương (đơn vị dBA) và tiếng ồn dải ốc-ta (đơn vị dB). Do đó, để phần mềm nhận biết cho vào đúng biểu mẫu tiếng ồn của Nghị định 44/2016 nên các chỉ tiêu tiếng ồn (không khí môi trường lao động/Không khí khu vực làm việc) phải được bắt đầu bằng cụm từ cố định sau:

– Tiếng ồn có đơn vị là dBA thì phải có cụm từ “Tiếng ồn tương đương – tại vị trí….”. VD: Tiếng ồn tương đương – tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp

– Tiếng ồn có đơn vị là dB thì phải có cụm từ “Tiếng ồn dải tần (con số dải tần_ – tại vị trí ….”. VD: Tiếng ồn dải tần (63) – tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp; Tiếng ồn dải tần (125) – tại vị trí làm việc, lao động, sản xuất trực tiếp

Sidebar