Không phân loại

Phân quyền sử dụng trong phần mềm như nào?

Phần mềm XaLab là một phần mềm hệ thống xuyên suốt theo quy trình của phòng thí nghiệm. Phần mềm chia người dùng thành các nhóm sau: Quản trị: Đây là tài khoản cao nhất. Có thể làm tất cả các tính năng của phần mềm Quản lý: Tài khoản này có tất cả các… đọc thêm »

Sidebar