Niên giám Thống kê

NGTK_TP.Hồ Chí Minh_2016

Năm 2016, năm khởi đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2016-2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2016 là cơ sở và động lực cho việc thực hiện các Chiến lược phát triển kinh tế của Thành phố, kích thích tinh thần khởi nghiệp lan tỏa trong… đọc thêm »

NGTK_Hà Nội_2016

UBND Thành phố nhận định, với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế – xã hội Thủ đô đã đạt được kết quả toàn diện. Tuy kinh tế tăng trưởng không… đọc thêm »

Sidebar