Hướng dẫn nhập giới hạn và dải đo của phương pháp thử trong phần mềm

Giới hạn thử và dải đo của phương pháp thử có xuất hiện ra báo cáo và phiếu kết quả. Do đó, để báo cáo và kết quả xuất hiện đúng thì cần nhập như sau:

  • Bước 1: Vào cài đặt – > chỉ tiêu phân tích -> tab “phương pháp phân tích”
  • Bước 2: Chọn phương pháp phân tích và nhập giá trị min max

Lưu ý: Nếu phương pháp thử chỉ có giá trị tối thiểu thì dòng giới hạn phát hiện (max) điền mặc định là 99999

Sidebar