Hướng dẫn phân nhóm chỉ tiêu phân tích theo mẫu báo cáo MTLĐ Nghị định 44

Theo báo cáo MTLD thì các chỉ tiêu không khí môi trường lao động/khu vực làm việc cần phải phân thành các nhóm, có tên CHÍNH XÁC như sau:

– Nhóm 1: Vi khí hậu (gồm có 4 chỉ tiêu theo QCVN 26 là nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và bức xạ nhiệt)

– Nhóm 2: Các thông số vật lý (gồm có các chỉ tiêu theo cấu trúc báo cáo gồm có ánh sáng, tiếng ồn, rung chuyển)

– Nhóm 3: Bụi các loại (gồm các chỉ tiêu liên quan đến bụi cho vào nhóm này ví dụ như bụi toàn phần, bụi hô hập không chứa silic, bụi amiang…)

– Nhóm 4: Hơi khí độc vô cơ (các chỉ tiêu thuộc nhóm này thì đưa vào như CO, NOx, CO2, SO2…)

– Nhóm 5: Hơi khí độc hữu cơ (các chỉ tiêu thuộc nhóm này thì đưa vào như Benzen, Toluen, VOCs…)

– Nhóm 6: Yếu tố điện từ trường (gồm chỉ tiêu điền trường và từ trường theo trong báo cáo)

– Nhóm 7: Yếu tố phóng xạ

Lưu ý: Chỉ tiêu nào phân thuộc 1 trong 7 nhóm này sẽ hiện vào báo cáo đúng theo form của nghị định 44

 

Sidebar