Một đơn hàng có nhiều vị trị, mỗi vị trí có yêu cầu có áp một quy chuẩn khác nhau thì phần mềm XaLab có giải quyết được không?

XALAB CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC TRƯỜNG HỢP NÀY

Phần mềm XaLab ban đầu thiết kế là một yêu cầu phải chọn 1 quy chuẩn nhưng sau khi đưa vào thực tế thì nhiều đơn hàng có cùng 1 loại mẫu thì đều áp cùng 1 quy chuẩn nên đã cải tiến cho hợp với hiện nay. Tuy nhiên, thiết kế ban đầu 1 yêu cầu/vị trí áp một quy chuẩn khác nhau thì vẫn còn trên phần mềm và ít bên sử dụng, chỉ áp dụng cho mẫu bùn và chất thải rắn vì giá trị T khác nhau.

Để thực hiện việc này cần làm các thao tác sau:

Bước 1: Vào chức năng của đơn hàng -> yêu cầu trong chức năng.

Bước 2: Click vào từng yêu cầu cần chọn quy chuẩn riêng cho từng vị trí/yêu cầu/mẫu.

Bước 3: Click vào tab “quy chuẩn” yêu cầu đó để chọn tên quy chuẩn và cột quy chuẩn.

Bước 4: Khi in thì chọn phiếu kết quả (mẫu đơn) để ra mỗi yêu cầu/vị trí/mẫu 1 phiếu

Lưu ý: Nếu áp riêng quy chuẩn cho từng yêu cầu/vị trí/mẫu thì phần quy chuẩn chung của đơn hàng bỏ qua không cần chọn.

Sidebar