Một số công thức cần áp dụng có gí trị bình phương như cách tính lưu lượng, vậy phần mềm có hỗ trợ không?

Phần mềm XaLab có hỗ trợ mục này. Để tạo công thức như sau:

Bước 1: Vào cài đặt công thức

Bước 2: Tạo công thức theo quy tắc sau Pow(a,b). Trong đó a: là tham số cần nhập, b: là số mũ tính toán. VD: tính R2 thì sẽ tạo công thức là Pow(R,2).

 

Sidebar