Phần mềm XaLab có nhận biết được chỉ tiêu hay phương pháp do nhà thầu phụ thực hiện không?

Phần mềm XaLab sẽ giúp bạn nhận biết được chỉ tiêu/phương pháp do các nhà thầu phụ thực hiện. Như hình bên dưới cho thấy chỉ tiêu Amoniac (NH3) được thực hiện bởi nhà thầu VIMCERT 072, chỉ tiêu acetates không thực hiện bởi thầu phụ. Trong trường hợp chỉ tiêu amoniac không được gửi đến VIMCERT 072 như đã cài mặc định, có thể chọn nhà thầu phụ khác thì phương pháp thử sẽ tự động thay đổi theo.

 

Để tạo dữ liệu các chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Cài đặt ->Thầu phụ để thêm nhà thầu phụ

Bước 2: Cài đặt -> chỉ tiêu phân tích -> chọn chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ -> Tab “phương pháp phân tích” để chọn phương pháp phân tích được thực hiện bởi nhà thầu phụ.

Lưu ý: Có thể chọn nhiều nhà thầu phụ thực hiện cùng 1 chỉ tiêu phân tích.

 

 

 

Sidebar