Phần mềm XaLab có phân công công việc cho nhân viên phân tích được không?

Với những đơn vị phân tích lớn đã xây dựng một hệ thống quy định rõ ràng trách nhiệm và nhiệm vụ của từng nhân viên phân tích. VD: Nhân viên A chỉ được phép phân tích và trả kết quả của chỉ tiêu A, Nhân viên B chỉ được phép phân tích và trả kết quả của chỉ tiêu B…Hiểu được việc đó, phần mềm XaLab đã xây dựng tính năng phân công công việc tự động cho nhân viên phân tích. Tính năng này có 2 mục đích như sau:

  1. Nhân viên chỉ được nhập và xem được chỉ tiêu được phân tích
  2. Cán bộ quản lý thống kê được tình hình công việc của từng nhân viên phân tích. Ngoài ra, cán bộ quản lý không cần phải làm nhiệm vụ phân công mà phần mềm sẽ tự động phân công

Các bước thực hiện tính năng này như sau:

Bước 1: Vào cài đặt chỉ tiêu -> người phân tích để chọn nhân viên phân tích chịu trách nhiệm. Một chỉ tiêu có thể có nhiều người thực hiện nhưng nhân viên nào được chọn là phân tích chính sẽ được tính vào ô mặc định

Bước 2: Khi tạo một đơn hàng quan trắc hay mẫu gửi thì phân mềm sẽ tự động hiện ra cột phân công cán bộ phân tích. Nếu thay đổi nhân viên phân tích chính bằng nhân viên khác thì cán bộ quản lý vẫn thực hiện được. Thực hiện thay đổi nhân viên phân tích theo các khâu sau: Đơn hàng -> chức năng -> phân công/kết quả phân tích

 

 

Sidebar