Phân quyền sử dụng trong phần mềm như nào?

Phần mềm XaLab là một phần mềm hệ thống xuyên suốt theo quy trình của phòng thí nghiệm. Phần mềm chia người dùng thành các nhóm sau:

  • Quản trị: Đây là tài khoản cao nhất. Có thể làm tất cả các tính năng của phần mềm
  • Quản lý: Tài khoản này có tất cả các tính năng trừ việc cài đặt dữ liệu như phê duyệt kết quả, phân công nhiệm vụ công việc…
  • Nhân viên phân tích: Được phép nhập kết quả của chỉ tiêu được giao
  • Nhân viên lấy mẫu: Nhập các kết quả hiện trường, điền và sửa các thông tin ngoài hiện trường như tên vị trí quan trắc, điều kiện môi trường, tình trạng mẫu…
  • Nhân viên kinh doanh: Tạo và xem báo giá của đơn hàng mình phụ trách
  • Nhân viên nhận mẫu: Nhập kết quả phân tích

Chi tiết phân quyền sử dụng xin mời xem mục 3.4 trong tài liệu này.

Sidebar