báo cáo nội bộ samsung

XaLab hỗ trợ hoàn thành báo cáo quan trăc môi trường theo thông tư 43 và báo cáo nội bộ của Samsung hay bất kỳ doanh nghiệp nào không?

Hiện nay, với những doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư nước ngoài bên cạnh việc tuân thủ lập báo cáo quan trắc môi trường theo Thông tư 43 thì bản thân doanh nghiệp yêu cầu tư vấn lập báo cáo quan trắc nội bộ với tần suất nhiều hơn quy định. Điều này sẽ… đọc thêm »

Sidebar