báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Các bạn tư vấn môi trường cần lưu ý thay đổi căn cứ thực hiện trong báo cáo Quan trắc Môi trường định kỳ

Trong quá trình làm lại biểu mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ cho các đơn vị dùng phần mềm XaLab nhận thấy mục “căn cứ thực hiện” nhiều đơn vị gửi form mẫu cho mình thì không chỉnh sửa cập nhật thông tư mới. Điều này là một ‘LỖI SAI’ nhiều bạn… đọc thêm »

Sidebar