quanly

ÁP DỤNG MÁY QUÉT MÃ VẠCH ĐỂ QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 thì việc kiểm soát thiết bị tập trung vào bốn nội dung chính là: Sử dụng thiết bị; bảo trì thiết bị; kiểm tra thiết bị và hiệu chuẩn thiết bị. Tất cả các nội dung này đã được đưa vào phần mềm Xalab Một trong những… đọc thêm »

Sidebar