quychuan

Một đơn hàng có nhiều vị trị, mỗi vị trí có yêu cầu có áp một quy chuẩn khác nhau thì phần mềm XaLab có giải quyết được không?

XALAB CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC TRƯỜNG HỢP NÀY Phần mềm XaLab ban đầu thiết kế là một yêu cầu phải chọn 1 quy chuẩn nhưng sau khi đưa vào thực tế thì nhiều đơn hàng có cùng 1 loại mẫu thì đều áp cùng 1 quy chuẩn nên đã cải tiến cho hợp với hiện… đọc thêm »

Sidebar