thầu phụ

Phần mềm XaLab có nhận biết được chỉ tiêu hay phương pháp do nhà thầu phụ thực hiện không?

Phần mềm XaLab sẽ giúp bạn nhận biết được chỉ tiêu/phương pháp do các nhà thầu phụ thực hiện. Như hình bên dưới cho thấy chỉ tiêu Amoniac (NH3) được thực hiện bởi nhà thầu VIMCERT 072, chỉ tiêu acetates không thực hiện bởi thầu phụ. Trong trường hợp chỉ tiêu amoniac không được gửi… đọc thêm »

Sidebar