Tạo cột Cmax đối với các quy chuẩn có các hệ số Kq, Kp hay Kf có được phần mềm hỗ trợ tính tự động không?

Đối với các quy chuẩn như QCVN 40:2011/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT…thì tùy thuộc vào các yếu tố như lưu lượng thải, vùng thải thì áp dụng hệ số Kq, Kp hay Kf khác nhau. Phần mềm đã tạo công thức để người dùng có thể tạo cột Cmax theo các hệ số tham chiếu.

Cách làm như sau:

  1. Bước 1: Tạo tên cột Cmax với giá trị Kq, Kp tương ứng
  2. Bước 2: Click vào chữ “chỉ tiêu” góc bên phải màn hình. Vào đó chọn cột tính toán và công thức tính toán. Sau đó, sửa những chỉ tiêu giá trị Cmax=C

 

Sidebar