Thay đổi tần suất quan trắc trong Quy đinh kỹ thuật Quan trắc Môi trường mới ban hành 2017

Ngày 1/9/2017, Bộ Tài Nguyên và Môi trường ra Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT về việc Quy định Kỹ thuật Quan trắc Môi trường. So với các thông tư trước, thông tư này có những thay đổi về tần suất quan trắc và thời gian quan trắc đối với môi trường định kỳ.

  • Đối với môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung: Số lượng thay đổi tăng lên 6 lần/năm (tương đương 2 tháng/lần) đối với môi trường không khí ngoài trời, 3 tháng/lần đối với tiếng ồn, 3 tháng/lần đối với độ rung
  • Đối với khí thải: Thời gian quan trắc khí thải: mẫu được lấy vào thời điểm hoạt động sản xuất của cơ sở đạt tối thiểu 50% công suất thiết kế. Cơ sở phải vận hành hoạt động ổn định trong suốt thời gian lấy mẫu. Số lượng mẫu trong 01 lần quan trắc: tối thiểu là 03 mẫu/01 lần
  • Đối với môi trường nước mặt lục địa: tần suất quan trắc tối thiểu 6 lần/năm, tương đương 2 tháng/lần.
  • Đối với môi trường nước dưới đất: tần suất quan trắc tối thiểu 4 lần/năm, tương đương 3 tháng/lần
  • Đối với môi trường nước biển: Nước biển ven bờ là 4 lần/năm, nước biển gần bờ là 2 lần/năm và nước biển xa bờ là 1 lần/năm
  • Đối với môi trường đất: Tần suất quan trắc đối với thông số tổng N, tổng P, tổng K, cacbon hữu cơ: tối thiểu 01 lần/3-5 năm; Tần suất quan trắc với các thông số khác: tối thiểu 01 lần/năm, mỗi lần
    cách nhau ít nhất 06 tháng

Chi tiết thay đổi của Thông tư xem văn bản tại đây

Sidebar