Thêm chỉ tiêu trong phần cài đặt

Để cài đặt thêm chỉ tiêu các thao tác thực hiện là:

Bước 1: Vào cài đặt -> chỉ tiêu phân tích

Bước 2: Click nút thêm để thêm chỉ tiêu. Xuất hiện một bảng như bên dưới đây để điền thông tin

 

Sidebar