Thống kê khối lượng theo định mức kinh tế – kỹ thuật trong hoạt động quan trắc

Các cá nhân/tổ chức xây dựng định mức kinh tế – kỹ thuật trong hoạt động quan trắc nhằm mục đích: Xác định chi phí khấu hao thiết bị, chi phí nhân công và dụng cụ – vật tư để từ đó ban hành 1 đơn giá phù hợp với điều kiện của tổ chức/cá nhân.

Sau khi ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật trong hoạt động quan trắc (VD: như thông tư 20 /2017/TT-BTNMT ngày 8/8/20174) thì phòng phân tích cũng như phòng kế toán có thể tính toán phân bổ khối lượng và chi phí liên quan đến hoạt động quan trắc/phân tích một chỉ tiêu. Không nằm ngoài mong muốn các phòng ban có thể liên kết với nhau khi sử dụng phần mềm, XaLab đã xây dựng tính năng thống kê khối lượng theo định mức kinh tế – kỹ thuật trong hoạt động quan trắc.

Với tính năng này, cán bộ quản lý của phòng phân tích hay phòng kế toán có thể thông kê khối lượng vật tư tiêu hao, chi phí sử dụng theo khoảng thời gian mong muốn như 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng. Chi tiết thực hiện tính năng này, xem tại đây

 

Sidebar