XaLab và ứng dụng Công nghệ thông tin theo những thay đổi của ISO 17025:2017?

ISO 17025:2017 có những thay đổi so với phiên bản cũ như sau:

– Phạm vi đã được sửa đổi để bao gồm các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn và việc lấy mẫu liên quan đến công việc thử nghiệm và hiệu chuẩn tiếp theo đó.

– Phương pháp “Tiếp cận theo quá trình” (Process approach) hiện đã tương thích với các tiêu chuẩn mới như ISO 9001 (quản lý chất lượng), ISO 15189 (chất lượng trong các phòng thí nghiệm y tế) và ISO/IEC 17021-1 (yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận).

– Tập trung mạnh mẽ hơn vào công nghệ thông tin và kết hợp việc sử dụng các hệ thống máy tính, hồ sơ điện tử và việc lập các kết quả và báo cáo điện tử.

– Đưa vào một chương mới giới thiệu về khái niệm “Tư duy dựa trên rủi ro” (Risk-based thinking).

Như vậy, phiên bản 2017 tập trung vào ứng dụng công nghệ thông tin do đó các phòng thí nghiệm/đơn vị thử nghiệm sẽ phải có chính sách chuyển mình như này. Rất may, phần mềm Xalab ra đời đúng lúc đã thực hiện hỗ trợ trong việc lập kết quả và báo cáo điện tử, một phần các hồ sơ điện tử có thể thay thế bản giấy với các tính năng như sau:

1. Quản lý
– Quản lý nhân sự, theo dõi lịch công tác làm việc từng cá nhân
– Quản lý thiết bị hóa chất – vật tư tiêu hao
– Quản lý khách hàng
– Quản lý hợp đồng theo khách hàng
– Quản lý thầu phụ
– Quản lý giao nhận mẫu và biên bản thử nghiệm gốc
– Phân quyền người dùng
2. Chuyên sâu về kỹ thuật trong phòng thí nghiệm
– Tự động mã hóa mẫu phân tích/thử nghiệm giống như tại các bệnh viện đang làm thay vì phải mã hóa mẫu bằng tay như hiện nay 
 
– Tự động áp quy chuẩn cho phép theo loại mẫu thay vì làm bằng thủ công hiện nay
 
– 100% mẫu phiếu trả kết quả đúng theo quy định của đơn vị, không cần căn chỉnh, tránh sai xót do yếu tố con người
– Tránh sai xót nhập liệu từ phiếu trả kết quả vào báo cáo môi trường lao động theo Nghị định 44 và báo cáo quan trắc môi trường theo Thông tư 43-BTNMT??? Đặc biệt điền đẩy đủ thông tin theo quy định ở 2 loại bào cáo này (100% theo form báo cáo MTLĐ và 80% báo cáo QTMT). Tương lai, phần mềm sẽ nâng cấp hỗ trợ điền 95% báo cáo QTMT – chỉ còn phần đánh giá nhận xét cần yếu tố con người thực hiện
– Kèm QR code để tạo tin tưởng cho khách hàng có thể kiểm tra kiểm tra kết quả đó là duy nhất và tạo tin tưởng về kết quả do đơn vị mình phân tích. Đặc biệt thông qua QR code, đơn vị có thể quảng bá dịch vụ.
– Biết kết quả thông số phân tích vượt quy chuẩn hay không?
– Biết kết quả thông số phân tích nằm trong giới hạn của phương pháp thử không?
– Chỉ nhập kết quả thô đầu vào, tự động tính toán ra kết quả cuối cùng đưa vào phiếu trả kết quả, tự động làm tròn sau dấu phẩy theo mong muốn???
– Tự động báo giá quan trắc/thử nghiệm
–  Tự động in phiếu yêu cầu thử nghiệm theo biểu mẫu
– Cảnh báo thiết bị đến kỳ hiệu chuẩn
– Quản lý xuất nhập kho hóa chât
Và còn nhiều tính năng nâng cao nữa mà phần mềm XALAB có thể cung cấp trong việc quản  hiệu quả phòng thí nghiệm theo ISO 17025:2017

Mọi chi tiết xin hãy liên lạc với chúng tôi:

Công ty TNHH Xa La

Điện thoại 0911086450

 

Sidebar